فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زيبا ساز ،
فیـــــــــــــــــــــرگــــــه (Ferge) - برنامه سالانه ی پایه ی پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه ی پایه ی پنجم ابتدایی

مدرسه ی ابتدایی ایمان کهریزه

تهیه کننده : زاهدمرادیانی

سال تحصیلی 89-88

 

 

 

 

 

طرح درس سالانه ي كلاس پنجم دبستان ایمان کهریزه درسال تحصيلي 89-88 در 12 برگ تنظيم گرديده است.

 دراين طرح درس ها؛ ت= تدريس، پ = پرسش(ارزشيابي) ،

 م = مرور و رفع اشكال، ف = فعالیت های ویژه ،

  هديه هاي آسمان،ب/ = بخوانیم ،بن / بنویسیم، ر/ = رياضي، ع/ = علوم ، ج/ = جغرافیا ، تا/ تاریخ  و مد / مدنی است .

 

 

 

لازم به ذکر است که این طرح درس براساس پیش فرض تهیه شده که گاه شاید در طول دوره برنامه های خاصی قرار گیرد که در زمان تهیه پیش بینی نشده باشد . لذا سعی می شود که در طول دوره جبران گردد.

با تشکر

زاهد مرادیانی

 

 

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی  سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه مهر

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

4/7/88

شنبه

ر/

ع/

ب/

بن/

 

 

در هفته ی اول کلیه ی درس های پایه ی چهارم مرور گردید.

5/7/88

یک شنبه

ر/

ج/

بن/

ورزش

 

 

6/7/88

دو شنبه

ع/

ر/

هد/

ق/

 

 

7/7/88

سه شنبه

ب/

بن/

تا/

ورزش

 

 

8/7/88

چهارشنبه

ر/

ب/

بن/

هنر

 

 

9/7/88

پنج شنبه

ق/

هنر

ع/

هد/

 

آزمون آمادگی

11/7/88

شنبه

ر/1تا2/پ

ع/ 6 تا 13/ت

ب/ 2 تا 3/ت

بن/ 2

 

 

 

12/7/88

یک شنبه

ر/2/پ

ج/ 2 تا 3 / ت

بن/ 3

ورزش

ج/نقشه ایران

 

 

13/7/88

دو شنبه

ع/ 6 تا 13/ت

ر/ 3تا 4/ت/پ

هد/ تا 15 /ت

ق/2 تا 3 /ت

ع / مقاله علمی ، ق/ضبط و نوار

 

14/7/88

سه شنبه

ب/3 /ت

بن/ 4

تا/ 76 تا 78 /ت

ورزش

 

 

 

15/7/88

چهارشنبه

ر/ 5 /پ

ب/ 4 تا 5/ت

بن/ 5

هنر

بن/املا

 

 

16/7/88

پنج شنبه

 

ق/ 3 تا 6 /ت/پ

مد/ 138 تا 141 /ت

ع/ م

هد/ 2 تا 5/ ف

هد /کتاب کار

 

18/7/88

شنبه

ر/ 6/پ

ع/ 14تا 16/ت

ب/ 7 تا 9/ت

بن/ 6

ع / لیوان ،قند،نمک

 

 

19/7/88

یک شنبه

ر/ 7/پ

ج/ 4 تا 6 / ت

بن/ 7

ورزش

 

 

 

20/7/88

دو شنبه

ع/ 16 تا 18/ت

ر/ 8 تا 9/پ

هد/ 16 تا 19 /ت

ق/ 7 تا 8 /ت/پ

ع/جوهر ،قطره چکانة آب ، روغن

 

21/7/88

سه شنبه

ب/ 10 تا 11/ت

بن/ 8

تا/ 78 /پ

ورزش

 

 

 

22/7/88

چهارشنبه

ر/ 10/پ

ب/ م/پ

بن/ 9

هنر

بن/انشا

 

 

23/7/88

پنج شنبه

ق/ 11 تا 13 /ت

هنر

ع/ 18 تا21/ت

هد/ 6 تا 9 /ف

ع/ مهره های رنگی ، ق/ضبط و نوار ،

هد /کتاب کار

 

25/7/88

شنبه

ر/ 11 تا12/پ

ع/ م

ب/ م

بن/ م

 

 

 

26/7/88

یک شنبه

ر/ 13/پ

ج/ 7 تا 9 /ت

بن/

ورزش

ج/نقشه ایران

 

 

27/7/88

دو شنبه

ع/ پ

ر/ 14/ت/پ

هد/ 20 تا 23 /ت

ق/ 14 تا 15 /ت/پ

ع/آزمون

 

 

28/7/88

سه شنبه

ب/ پ

بن/ پ

تا/ 79 تا 82 /ت

ورزش

ب/آزمون،بن/آزمون

 

 

29/7/88

چهارشنبه

ر/ 15/ت/پ

ب/

بن/ م

هنر

بن/املا

 

 

30/7/88

پنج شنبه

ق/ 16 تا 18/پ

مد/ 141/پ

ع/ 22 تا 25/ت

هد/ 10 تا 12 /ف

ع/کاغذ،نان وبرگ ، هد /کتاب کار

 

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی  سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه آبان

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

2/8/88

شنبه

ر/ 16/ت/پ

ع/ 26 تا29 / ت

ب/ 12 تا 15/ت

بن/ 10تا11

ع/یخ،آب،چراغ الکلی

 

 

3/8/88

یک شنبه

ر/ 17 تنا 19/ت/پ

ج/ 10 تا 13 /ت

بن/ 12 تا 13

ورزش

 

 

4/8/88

دو شنبه

ع/ م

ر/ 20 تا 21/ت/پ

هد/ 24 تا 27 /ت

ق/ 19 تا 21 /ت

ق/ضبط و نوار

 

5/8/88

سه شنبه

ب/ 16 تا 18/ت

بن/ 14

تا/ 82 /پ

ورزش

بن/انشا

 

 

6/8/88

چهارشنبه

ر/ 22 تا 23/ت/پ

ب/19 تا 24/م/پ

بن/ 15

هنر

بن/املا

 

7/8/88

پنج شنبه

ق/ 22 تا 23 /ت

هنر

ع/ پ

هد/ 13 /ف

ع/آزمون ، هد /کتاب کار

 

9/8/88

شنبه

ر/ 24 تا 25/ت

ع/ 30 تا 34/ت

ب/ 16 تا 28/ت

بن/ 17 تا18

ع/سطل،میله فلزی

 

 

10/8/88

یک شنبه

ر/ 25/پ

ج/ 14 تا 17 /ت

بن/ 19 تا 20

ورزش

ج/نقشه ایران

 

11/8/88

دو شنبه

ع/ 35 تا37/ت

ر/ 26 تا 27/ت

هد/ 28 تا 33 /ت

ق/ 24 تا 25 /پ

ع/ترازو،سطح شیب دار

 

12/8/88

سه شنبه

ب/ 29 تا 31/ت

بن/ 21

تا/ 83 تا 87 /ت

ورزش

بن/انشا

 

 

13/8/88

چهارشنبه

ر/ 28 تا 29/ت/پ

ب/ م/پ

بن/م

هنر

بن /املا

 

14/8/88

پنج شنبه

ق/ 26 تا 27 /ت

مد/ 142 تا 144 /ت

ع/ 38 تا 41/ت

هد/ 14 تا 15 /ف

ع/قرقره ومدل پنکه ، هد /کتاب کار

 

16/8/88

شنبه

ر/ 30 تا 31//ت/پ

ع/ م

ب/ 32 تا 35/ت

بن/ 22 تا23

 

 

17/8/88

یک شنبه

ر/ 32/ت/پ

ج/ 18 تا 21 /ت

بن/ 24

ورزش

ج/نقشه ایران

 

18/8/88

دو شنبه

ع/پ

ر/ 33/ت/پ

هد/ 34 تا 37 /ت

ق/ 28 تا 32 /ت

 

 

19/8/88

سه شنبه

ب/ 36 تا 37/ت

بن/ 25

تا/ 87 /پ

ورزش

بن/انشا

 

 

20/8/88

چهارشنبه

ر/ 34تا35/ت/پ

ب/ م/پ

بن/ 26

هنر

بن/املا

 

 

21/8/88

پنج شنبه

ق/ 33 تا 35 /پ

هنر

ع/ م

هد/ 16 تا 21 /ف

هد /کتاب کار

 

23/8/88

شنبه

ر/ م

ع/ پ

ب/ 38 /ت

بن/ 27

ع/آزمون

 

 

24/8/88

یک شنبه

ر/ پ

ج/ 22 تا 26

بن/ 28

ورزش

ر/آزمون

 

 

25/8/88

دو شنبه

ع/ 42 تا 43/ت

ر/ م

هد/ 38 تا 41 /ت

ق/ 36 تا 37 /ت

ع/شمع،چراغ قوه ق/ضبط و نوار

 

26/8/88

سه شنبه

ب/ 39/ت/پ

بن/ پ

تا/ 88 تا 89 /ت

ورزش

 

 

 

27/8/88

چهارشنبه

ر/ 36تا37/ت

ب/40 تا 46/م

بن/ م

هنر

بن/املا

 

 

28/8/88

پنج شنبه

ق/  38 تا 40 /ت

مد/ 144 /پ

ع/ 44 تا 46/ت

هد/ 22 تا 23 /ف

ع/منشور ، هد /کتاب کار

 

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه آذر

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

30/8/88

شنبه

ر/ 38/ت

ع/ 47 تا 49/ت

ب/ 48 تا 50/ت

بن/ 30 تا 31

ع/ذره بین،شمع

 

 

1/9/88

یک شنبه

ر/ 39/پ

ج/ پ

بن/ 32 تا 33

ورزش

ج/آزمون

 

 

2/9/88

دو شنبه

ع/ م

ر/ 40/ت

هد/ 42 تا 45 /ت

ق/ 41 تا 43 /پ

 

 

3/9/88

سه شنبه

ب/ 51 تا 52/ت

بن/ 34

تا/ 90 تا 93 /ت

ورزش

بن/انشا

 

 

4/9/88

چهارشنبه

ر/ 41/پ

ب/ م/پ

بن/ 35

هنر

بن/املا

 

 

5/9/88

پنج شنبه

ق/ 44 تا 45 /ت

هنر

ع/ پ

هد/ 24 تا 26 /ف

ع/آزمون، ق/ضبط و نوار ، هد /کتاب کار

 

7/9/88

شنبه

ر/

ع/

ب/

بن/

 

تعطیل رسمی

8/9/88

یک شنبه

ر/ 42 تا 43/ت

ج/ 27 تا 28 /ت

بن/ 36 تا 37

ورزش

ج/نقشه ایران

 

9/9/88

دو شنبه

ع/ 50 تا52 /ت

ر/ 44/ت

هد/ درس 1 ض/ت

ق/ 46 تا 47 /ت

ع/لیوان،خاک

 

10/9/88

سه شنبه

ب/53 تا 55/ت

بن/ 38

تا/ 93 /پ

ورزش

 

 

 

11/9/88

چهارشنبه

ر/ 45/ت

ب/ 56 تا 57/ت

بن/ 39

هنر

بن/انشا

 

12/9/88

پنج شنبه

ق/ 48 تا 50 /پ

مد/ 145 تا 147/ت

ع/ 52 تا 54/ت

هد/ درس 1 ض /ف

ع/سنگ،فسیل ، هد /کتاب کار

 

13/9/88

شنبه

ر/ 46/پ

ع/ 54 تا 56/ت

ب/ 58 تا 61/ت

بن/ 40 تا 41

ع/خمیر بازی

 

 

14/9/88

یک شنبه

ر/ 47تا 48

ج/ 29 تا 32 /ت

بن/ 42

ورزش

نقشه ترکمنستان

 

15/9/88

دو شنبه

ع/

ر/

هد/

ق/

 

تعطیل رسمی

16/9/88

سه شنبه

ب/ 62 تا 63/ت

بن/ 43

تا/ 94 تا 96 /ت

ورزش

بن/انشا

 

 

17/9/88

چهارشنبه

ر/ 48/پ

ب/ 64 تا68/م

بن/ 44

هنر

بن/املا

 

 

18/9/88

پنج شنبه

ق/ 51 تا 52 /ت

هنر

ع/ 57/ت

هد/ م

ق/ضبط و نوار ، هد /کتاب کار

 

20/9/88

شنبه

ر/ 49 تا 50/ت

ع/ پ

ب/ 70 تا 73/ت

بن/ 46 تا 47

 

 

 

21/9/88

یک شنبه

ر/ 51/پ

ج/ 32 / پ

بن/ 48 تا 49

ورزش

 

 

 

22/9/88

دو شنبه

ع/ 58 تا 59/ت

ر/ م

هد/ درس 2 ض /ت

ق/ 53 تا 57 /ت

 

 

23/9/88

سه شنبه

ب/ 74 تا 75/ت

بن/ 50

تا/ 97 تا 99 /ت

ورزش

بن/انشا

 

 

24/9/88

چهارشنبه

ر/ پ

ب/ م/پ

بن/ پ

هنر

بن/املا ،ر/آزمون

 

 

25/9/88

پنج شنبه

ق/ 58 تا 61 /پ

مد/ 147 تا149/ت

ع/ 60 تا 62/ت

هد/ درس 2 ض/ف

ع/انواع خاک ، هد /کتاب کار

 

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی  سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه دی

 

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

27/9/88

شنبه

ر/ 52/ت

ع/ 62 تا 63/ت

ب/ 76 تا 78/ت

بن/ 51 تا 52

ع/انواع خاک،دانه

 

 

28/9/88

یک شنبه

ر/ 53/ت

ج/ 33 تا 37 / ت

بن/ 52 تا 53

ورزش

ج/نقشه آذربایجان

 

30/9/88

دو شنبه

ع/ 64 تا 65/ت

ر/ پ

هد/ پ

ق/ 62 تا 64 /ت

ر/ تمرینات دوره ای، ق/ضبط و نوار

 

1/10/88

سه شنبه

ب/ 79 تا 80/ت

بن/ 54

تا/ 99 /پ

ورزش

بن/انشا

 

 

2/10/88

چهارشنبه

ر/ پ

ب/ م/پ

بن/ 55

هنر

بن/املا ، ر/ تمرینات دوره ای

 

3/10/88

پنج شنبه

ق/ 66 تا 68 /ت/پ

هنر

ع/ م

هد/ م

هد /کتاب کار

 

5/10/88

شنبه

ر/

ع/

ب/

بن/

 

 

تعطیل رسمی

6/10/88

یک شنبه

ر/

ج/

بن/

ورزش

 

 

تعطیل رسمی

7/10/88

دو شنبه

ع/

ر/

هد/

ق/

 

 

 

 

آزمون های شفاهی  نوبت اول و مرور درس ها

8/10/88

سه شنبه

ب/

بن/

تا/

ورزش

 

 

 

9/10/88

چهارشنبه

ر/

ب/

بن/

هنر

 

 

 

10/10/88

پنج شنبه

ق/

مد/

ع/

هد/

 

 

 

12/10/88

شنبه

ر/

ع/

ب/

بن/

 

آزمون های کتبی  نوبت اول و مرور درس ها

13/10/88

یک شنبه

ر/

ج/

بن/

ورزش

 

14/10/88

دو شنبه

ع/

ر/

هد/

ق/

 

15/10/88

سه شنبه

ب/

بن/

تا/

ورزش

 

16/10/88

چهارشنبه

ر/

ب/

بن/

هنر

 

17/10/88

پنج شنبه

ق/

هنر

ع/

هد/

 

19/10/88

شنبه

ر/ 58 تا 59/ت

ع/ 66 تا 67/ت

ب/ 81 تا 84/ت

بن/ 56 تا 57

ع/تخم مرغ پخته

 

 

20/10/88

یک شنبه

ر/ 59/پ

ج/ 38 تا 41 /ت

بن/ 57 تا 58

ورزش

ج/نقشه ارمنستان

 

21/10/88

دو شنبه

ع/ 68 تا 70/ت

ر/ 60/پ

هد/ 54 تا 57 /ت

ق/ 69 تا 70 /ت

ق/ضبط و نوار

 

22/10/88

سه شنبه

ب/ 85 تا 86/ت

بن/ 59

تا/ 100 تا 104 /ت

ورزش

بن/انشا

 

23/10/88

چهارشنبه

ر/ 61 /پ

ب/ 87تا90/م

بن/ پ

هنر

بن/املا

 

 

24/10/88

پنج شنبه

ق/ 71 تا 72 /ت

مد/ 150 تا 152 /ت

ع/ 71 تا 73/ت

هد/ 32 تا 34 /ف

هد /کتاب کار

 

26/10/88

شنبه

ر/ 62 /پ

ع/ م

ب/ 92تا 97/ت

بن/ 61 تا 62

 

 

 

27/10/88

یک شنبه

ر/ 63 تا 64/ت

ج/ 41 / پ

بن/ 62 تا 63

ورزش

 

 

 

28/10/88

دو شنبه

ع/ پ

ر/ 64/پ

هد/ 58 تا 61 ت

ق/ 73 تا 75 /پ

ع/مسابقه روزنامه دیواری درباره زلزله

 

29/10/88

سه شنبه

ب/ 98تا 99/ت

بن/ 64

تا/ 105 تا 108 /ت

ورزش

بن/انشا ، ر/ گونیا

 

30/10/88

چهارشنبه

ر/ 65/ پ

ب/ م/پ

بن/ 65

هنر

بن/املا

 

 

1/11/88

پنج شنبه

ق/ 76 تا 78 /ت

هنر

ع/ پ

هد/ 35 تا 38 /ف

ع/آزمون، ق/ضبط و نوار ، هد /کتاب کار

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی  سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه بهمن

 

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

3/11/88

شنبه

ر/ 66 /ت

ع/ 74 تا 76/ت

ب/ 100تا105/ت

بن/ 66 تا 67

ع/آب برکه،میکروسکوپ

 

4/11/88

یک شنبه

ر/  67تا 68/پ

ج/ 42 تا 45 /ت

بن/ 68 تا 69

ورزش

ج/نقشه ترکیه

 

5/11/88

دو شنبه

ع/ 77 /ت

ر/ 69  تا 70/پ

هد/  درس3 ض /ت

ق/ 79 تا80 /ت

ع/میکروسکوپ،

جلبک

 

6/11/88

سه شنبه

ب/ م

بن/ 70

تا/ 108 /پ

ورزش

بن/انشا

 

 

7/11/88

چهارشنبه

ر/ 71 تا 72 /پ

ب/ 106 تا 107/ت

بن/ پ

هنر

بن/املا

 

8/11/88

پنج شنبه

ق/ 81 تا 82 /پ

مد/ 153 تا 155 /ت

ع/ 78تا 79/ت

هد/ درس3 ض /ف

هد /کتاب کار

 

10/11/88

شنبه

ر/ 73 /پ

ع/ 80/ت

ب/ 108تا109/ت

بن/ م

بن/روان خوانی

 

11/11/88

یک شنبه

ر/ 74/ پ

ج/ 45 /پ

بن/ م

ورزش

بن/روان خوانی

 

 

12/11/88

دو شنبه

ع/ 81 تا 82/ت

ر/ 75 تا 76 /پ

هد/ درس4 ض /ت

ق/ 83 تا 85 /ت

ع/ذره بین،قارچ ، ق/ضبط و نوار

 

13/11/88

سه شنبه

ب/ 110تا112/ت

بن/ 76

تا/ 109 تا 112 /ت

ورزش

بن/انشا

 

14/11/88

چهارشنبه

ر/ 77 تا 78 /پ

ب/ 113تا114/م

بن/ 77

هنر

بن/املا

 

15/11/88

پنج شنبه

ق/ 86 تا 91 /ت

هنر

ع/ 83/ت

هد/ درس4ض /ف

ع/تحقیق درست کردن ماست ، هد /کتاب کار

 

17/11/88

شنبه

ر/ 79 تا 80 /پ

ع/ م

ب/ پ

بن/ م

 

 

 

18/11/88

یک شنبه

ر/ 80 تا 81 /ت

ج/ 46 تا 49 /ت

بن/ پ

ورزش

ج/نقشه عراق

 

19/11/88

دو شنبه

ع/ م

ر/ 82 تا 83 /پ

هد/ درس5 ض /ت

ق/ 92 تا 95 /پ

 

 

20/11/88

سه شنبه

ب/ 116تا118/ت

بن/ 72 تا 73

تا/ 112 / پ

ورزش

 

 

21/11/88

چهارشنبه

ر/ 84 تا 85 /ت

ب/ پ

بن/74 تا 75

هنر

 

 

 

22/11/88

پنج شنبه

ق/

مد/

ع/

هد/

 

تعطیل رسمی

24/11/88

شنبه

ر/

ع/

ب/

بن/ م

 

تعطیل رسمی

25/11/88

یک شنبه

ر/ 86 تا 87 /پ

ج/ 49 /پ

بن/ پ

ورزش

 

 

 

26/11/88

دو شنبه

ع/ پ

ر/ 88/ ت

هد/ درس6 ض /ت

ق/ 96 تا 98 /ت

ع/آزمون ، ق/ضبط و نوار

 

27/11/88

سه شنبه

ب/ 119 تا 120/ت

بن/ 76

تا/ 113 تا 116 /ت

ورزش

بن/انشا

 

28/11/88

چهارشنبه

ر/ 89 /پ

ب/ م/پ

بن/ 77

هنر

بن/املا ، ر/پرگار

 

 

29/11/88

پنج شنبه

ق/ 99 تا 101 /ت

هنر

ع/ م

هد/ درس6ض /ف

هد /کتاب کار

 

 

 

 

برنامه ی سالانه  پایه ی پنجم ابتدایی  سال تحصیلی 89-88 دبستان ایمان کهریزه

ماه اسفند

 

 

تاریخ

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

مواد آموزشی

ملاحظات

1/12/88

شنبه

ر/  90 /پ

ع/ 84 تا 86/ت

ب/ 121 تا 125/ت

بن/ 78 تا 79

 

 

2/12/88

یک شنبه

ر/ 91 تا 92/ت

ج/ 50 تا 53 /ت

بن/ 79 تا 80

ورزش

 ج/نقشه افغانستان

 

3/12/88

دو شنبه

ع/ 86 تا 87/ت

ر/ 93 تا 94 /ت

هد/ 80 تا 83 /ت

ق/ 102 تا /پ

ع/جمع آوری اطلاعات

 

4/12/88

سه شنبه

ب/ 126 تا 127/ت

بن/ 81

تا/ 117 تا 120 /ت

ورزش

بن/انشا

 

5/12/88

چهارشنبه

ر/ 95 تا 96 / ت

ب/ 128 تا 132/م

بن/ پ

هنر

بن/املا

 

6/12/88

پنج شنبه

ق/ 104 تا 105 /ت

مد/ 156 تا 157 /ت

ع/ 88 تا90/ت

هد/ 49 تا 50 /ف

ع/چند نوع شربت دارویی ، ق/ضبط و نوار ، هد /کتاب کار

 

8/12/88

شنبه

ر/ 97  تا 98/پ

ع/ 90 تا 91/ت

ب/ 134 تا 137/ت

بن/ پ

 

 

9/12/88

یک شنبه

ر/  99 تا 100/ت

ج/ 53 /پ

بن/ م

ورزش

 

 

 

10/12/88

دو شنبه

ع/ م

ر/ 101تا 102 /ت

هد/ 84 تا 87 /ت

ق/ 106 تا 107 /ت

ر/نفاله

 

11/12/88

سه شنبه

ب/ 138 تا 139/ت

بن/ م

تا/ 120 /پ

ورزش

 

 

12/12/88

چهارشنبه

ر/

ب/

بن/

هنر

 

تعطیل رسمی

13/12/88

پنج شنبه

ق/ 108 تا 110 /پ

هنر

ع/ م

هد/ 51 تا 52 /ف

هد /کتاب کار

 

15/12/88

شنبه

ر/ 103 تا 104 /ت

ع/ پ

ب/ م/پ

بن/ م

ر/نقاله

 

16/12/88

یک شنبه

ر/  105 /پ

ج/ 53 تا 58 /ت

بن/ پ

ورزش

ج/نقشه پاکستان

 

17/12/88

دو شنبه

ع/م

ر/ 106 / ت

هد/ درس9 ض /ت

ق/ 111 تا 113 /ت

ق/ضبط و نوار

 

18/12/88

سه شنبه

ب/ 140 تا 143/ت

بن/ پ

تا/ 121 تا 124 /ت

ورزش

بن/انشا

 

19/12/88

چهارشنبه

ر/ 107 تا 108 /ت

ب/ 144 تا 147/ت

بن/ پ

هنر

بن/املا

 

20/12/88

پنج شنبه

ق/ 114 تا 115 /ت

مد/ 157 /پ

ع/ پ

هد/ درس9ض /ف

ع/آزمون ، هد /کتاب کار

 

22/12/88

شنبه

ر/ 109 /پ

ع/ م

ب/ 148 تا149/م

بن/ م

 

 

 

 

ارائه فعالیت های آموزشی و مجلات نوروزی

23/12/88

یک شنبه

ر/ 110 تا 111 /پ

ج/ 57 /پ

بن/ م

ورزش

 

24/12/88

دو شنبه

ع/ ف

ر/ 112 تا 113 /پ

هد/ م

ق/ 116 تا 118 /پ

 

25/12/88

سه شنبه

ب/ 150 تا 154

بن/ ف

تا/ 124 /پ

ورزش

 

 

26/12/88

چهارشنبه

ر/ 114 / پ

ب/ ف

بن/ ف

هنر

 

 

27/12/88

پنج شنبه

ق/ ف

هنر

ع/ ف

هد/ ف

 

 

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۸ | 19:2 | نویسنده : زاهد مرادیانی |